آخرین اخبار

بازاریابی گیت ضد سرقت فروشگاهی یا دزدگیر لباس(بخش دوم)

بازاریابی گیت ضد سرقت فروشگاهی یا دزدگیر لباس(بخش دوم)

اینها تعریف های جامعی از بازاریابی بود که در حال تکمیل کردن مفهوم بازاریابی در سالهای مختلف بود . بازاریابی گیت فروشگاهی و یا دزدگیر فروشگاهی  بازاریابی خاصی می باشد اولا شرکتهای زیادی در...