اخذ نمایندگی

شرکت گیت فروشگاهی و دزدگیر فروشگاهی بی ان بی به دلیل درخواست های مشتریان محترم استان های ایران در سراسر کشور نمایندگی فعال میپذیرد

قرار داد ما بین شرکت و نماینده به صورت سه ماهه میباشد که در صورت تشخیص کارشناسان این قرارداد یکساله و نماینده به عنوان نماینده ویژه شرکت قرار خواهد گرفت

اعطای جوایز نقدی به نماینده فعال در صورت زدن تارگت مشخص شرکت

در صورت زدن رکورد مشخصه توسط مدیریت بخش نمایندگی استان ها توسط هر نماینده،شرکت جوایز ارزنده ای را به عنوان قدر دانی در نظر گرفته است

فهرست